Partycypacja społeczna to nic innego jak aktywne włączenie mieszkańców w podejmowanie kluczowych decyzji, które dotyczyć mogą ogółu społeczności miejskiej lub określonej grupy społecznej. Najistotniejszym elementem partycypacji jest komunikacja – bez wymiany informacji pomiędzy stronami cały ten proces nie ma sensu. Współudział mieszkańców w procesie decyzyjnym pozwala nie tylko na wypracowanie najwłaściwszego efektu końcowego, ale też poznanie opinii i oczekiwań społeczeństwa, a także umożliwia rozeznanie w jakim stopniu mieszkańcy znają i rozumieją zasady funkcjonowania swojego miasta. Właściwa współpraca opierająca się na komunikacji, zrozumieniu wzajemnych oczekiwań i ograniczeń oraz umiejętności osiągnięcia kompromisu jest fundamentem tworzenia relacji przyszłości – miasto dla mieszkańców, mieszkańcy dla miasta.  Dlatego też niezwykle ważne jest wypracowanie rozwiązań, które na stałe wspierałyby współpracę samorządu i mieszkańców.

Propozycją takiego rozwiązania w naszym projekcie jest platforma partycypacji społecznej. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy znajdą szereg danych dotyczących miasta – informacje na temat stanu powietrza, stanu wód na terenie miasta, natężenia ruchu drogowego oraz innych zagrożeń. Platforma będzie również pełnić funkcję kanału komunikacji pomiędzy mieszkańcami a samorządem i umożliwi chociażby zgłaszanie drobnych spraw dotyczących funkcjonowania miasta. Poza tym da szerszą możliwość przeprowadzania konsultacji społecznych i usprawni proces komunikacji z urzędem. Sama platforma stworzona zostanie również w sposób partycypacyjny, czyli przy aktywnym udziale mieszkańców.Będą oni mieli możliwość wskazania swoich uwag i propozycji, które w możliwie najszerszym zakresie zostaną uwzględnione w finalnym efekcie tej partycypacyjnej współpracy. Będzie to jeden z pierwszych, ale nie ostatni z etapów aktywnie włączających mieszkańców w działania tomaszowskiego projektu.