Ochrona środowiska

Działania proekologiczne to nie tylko te nakierowane na przyrodę.


Ekologia to także działania nakierowane na:
1. termomodernizację budynków w celu zmniejszenia ich energochłonności;
2. bieżący monitoring zanieczyszczeń powietrza;
3. zmiany w zakresie mobilności np. wymiana części taboru autobusowego na pojazdy hybrydowe;
4. zmiana postaw w zakresie zarządzania miastem np. promowanie postaw proekologicznych. 

STAN POWIETRZA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W ramach monitoringu jakości powietrza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – RWMŚ w Łodzi prowadzi pomiary w Tomaszowie Mazowieckiem przy ul. Świętego Antoniego 43/45. Wyniki w latach 2017–2019 prezentowane w poniższej tabeli oraz na wykresie.

Jakość powietrza w Tomaszowie Mazowieckim monitorowana jest również za pomocą zainstalowanych na terenie miasta czujników Airly, gdzie mieszkańcy sami na bieżąco mogą kontrolować stan powietrza w danym miejscu w mieście . Najwyższe stężenia zanieczyszczeń notuje się w okresie grzewczym, w pobliżu zabudowań jedno jak i wielorodzinnych w których stosuje się paliwo stałe do ogrzewania.  Poniższy wykres przestawia średnie dane, jakie zostały zarejestrowane w roku 2019. Na Placu Kościuszki została również zainstalowana tablica, gdzie mieszkańcy mogą na bieżąco zapoznać się z zanieczyszczeniem jakie występuje wokół nich.

 

zdjęcie - zanieczyszczenie powietrza
ZDJĘCIE Z AKCJI NIE CHCEMY SMOGU NR 1

INWENTARYZACJA PALENISK

Od czerwca do września 2019 r. na terenie całego miasta została przeprowadzona inwentaryzacja pieców. Informacje były pozyskiwane na podstawie ankiet składanych osobiście w Urzędzie Miasta, jak również internetowo. W rezultacie udało się uzyskać informację z 5134 posesji. Wyniki przedstawiają się następująco:
− 5834 urządzenia grzewcze w 5134 posesjach;
− 4290 urządzeń na paliwo stałe;
− 1284 piece na gaz;
− 93 posesje ogrzewane są z miejskiej sieci ciepłowniczej;
− 84 budynki ogrzewane są olejowo;
− 75 posesji ogrzewanych jest poprzez OZE;
− 8 budynków nie jest aktualnie ogrzewanych.

Warto nadmienić, że różnica pomiędzy liczbą posesji, a liczbą pieców i urządzeń grzewczych wynika z faktu posiadania przez jedną posesję więcej niż jednego źródła ciepła (np. jednocześnie jeden dom ma piec na paliwo stałe, jak i gazowe, albo ogrzewany jest gazowo, ale ma też kominek). Ponadto w budynkach wielorodzinnych znajduje się 1713 pieców na paliwo stałe,  34 elektryczne oraz 14 gazowych.POMOC MIESZKAŃCOM

W ramach prowadzonych działań, które mają znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza można wymienić uczestnictwo w programie ograniczania niskiej emisji- Pone dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, gdzie w latach 2017-2018 zostało wymienionych 449 urządzeń grzewczych. Dofinansowanie projektu wyniosło 2 478 971,61 zł. Likwidacji podlegały  źródła ciepła starej generacji opalne węglem kamiennym oraz węglem brunatnym. Zostały one zastąpione przez kotły nowej generacji na biomasę, ekogroszek, kotły na gaz ziemny i płynny, kotły na olej opałowy oraz ogrzewania elektryczne, a także sieć ciepłownicza.
Obecnie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki podpisała porozumienie z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gmina została włączona w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu „Czyste Powietrze”. Na tą chwilę, od momentu podpisania porozumienia, czyli od października 2019 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska pomogli w uzupełnieniu 71 wniosków, które obecnie czekają na weryfikację w WFOŚiGW w Łodzi.
Miasto ma zamiar przystąpić również do programu, „Stop Smog”, który będzie miał na celu ograniczenie zanieczyszczonego powietrza. W trosce o najmłodszych obywateli do tomaszowskich przedszkoli przekazano 47 oczyszczaczy powietrza.

KONTROLE

Kontrole palenisk przeprowadza Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim. W 2019 roku strażnicy dokonali 651 kontroli palenisk (protokół z kontroli), nałożono 79 mandatów karnych oraz sporządzono 2 wnioski o ukaranie, w 6 przypadkach pobrano próbki popiołu do badań laboratoryjnych (w 3 przypadkach potwierdzono spalanie odpadów). Dla porównania w 2018 roku skontrolowano 1003 palenisk. Straż Miejska prowadziła również pogadanki w szkołach i przedszkolach na tematy związane z dbaniem o środowisko, w szczególności o czyste powietrze.

INNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA

W celu poprawy jakości powietrza na terenie miasta prowadzony jest szereg różnego typu inwestycji.  Podejmowane działania:
– budowa i przebudowa dróg;
–  termodernizacja budynków;
–  przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i gazowej;
–  budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim Małej Elektrowni Wodnej (MEW)” i ograniczył z tego tytułu redukcję emisji CO2 o 10,57 MgCO2/rok;
–  wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

SEGREGUJEMY, NIE SPALAMY I NIE ZATRUWAMY!

Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla mieszkańców na terenie miasta. Organizujemy selektywną zbiórkę odpadów tj. papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło oraz odpady biodegradowalne, odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz innych.  Ten sposób postępowania z odpadami daje możliwość ich właściwego zagospodarowania, a nie zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie.

 NIEUSTANNIE ZWIĘKSZAJ ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ

Edukacja społeczeństwa w zakresie zagadnień ekologicznych jest kluczowa. Celem jej jest uwrażliwianie społeczeństwa już od najmłodszych lat na stan środowiska.

W dniu 6 grudnia 2019 r. została przeprowadzona akcja edukacyjna „Nie chcemy smogu w Tomaszowie” − zorganizowana na pl. T. Kościuszki i w Miejskim Centrum Kultury. W jej ramach przeprowadzono m.in. pokaz prawidłowego rozpalania w piecu. Kominiarze wyjaśniali, jak to robić, by zużywać mniej opału, uzyskując przy tym lepszy efekt cieplny, a jednocześnie ograniczyć niską emisję. Mieszkańcom przedstawione zostały oferty pieców gazowych, pomp ciepła, rekuperacji czy biodegradowalnych naczyń jednorazowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko z odnawialnymi źródłami energii. Mieszkańcy mogli też dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców w ramach programu „Czyste powietrze” i jakie są możliwości podłączenia nieruchomości znajdujących się na terenie miasta do sieci gazowniczej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej. Osoby zainteresowane nowymi technologiami mogły zobaczyć nowoczesnego drona, który służy m.in. do badania zanieczyszczeń wydostających się z kominów. Było można również zapoznać się z ofertą oczyszczaczy powietrza oraz otrzymać maseczkę antysmogową. Było także stoisko Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, na którym główną atrakcją był autobus hybrydowy. W drugiej części imprezy odbyły się panele tematyczne poświęcone m.in. wpływowi smogu na zdrowie, segregacji odpadów, pszczołom, badaniom powietrza przy pomocy dronów, zastosowaniu oczyszczaczy i fotowoltaice.

Od dnia 15.01. do 10.03.2020 roku Straż Miejska wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęli kolejną akcje edukacyjne pod nazwą  „Nie chcemy smogu w Tomaszowie Mazowieckim”. Głównym tematem były przyczyny i skutki powstawanie zanieczyszczenia, pojęcia takie jak smog, niska emisja, recykling, działania poprawiające jakość powietrza oraz  prawidłowa segregacja odpadów. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyli w prowadzonych akcjach ekologicznych. W zajęciach brały udział dzieci z kl. 0-VIII  ich liczba wyniosła 1625 osób, a liczba dzieci w wieku przedszkolnym które uczestniczyły w wykładach to 140 osób. Spotkania miały na celu uświadamianie dzieci i młodzieży jak ważne jest środowisko w którym żyjemy. Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w odczuwaniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od nich samych.